Termes i condicions

El promotor Àlex Marés Garcia, amb DNI 47819764G i domicili a Torres i Bages, 2, novè primera, 08401, Granollers, Barcelona, Espanya, és el creador i el responsable de l’esdeveniment anomenat DFactory, la Fàbrica dels Regals (en endavant DFactory o bé la Organització). La relació resultant de la participació de qualsevol expositor a DFactory amb l’Organització es vehicula amb el següent Acord de Participació. Aquest acord de participació, datat en el 25 de setembre de 2021, és signa entre Àlex Marés, el coordinador de DFactory, y el participant. Es demanarà una signatura electrònica d’aquest acord de participació en el moment de formular una reserva per a un dels espais físics de l’edició.  L’Acord de Participació exposa el següent:

1. Seguretat: La seguretat de tots els assistents a l’esdeveniment és primordial. Si s’accepta participar a l’esdeveniment, el participant (i els seus empleats, representants i contractistes) actuarà tenint en compte la seguretat dels assistents i dels altres participants de l’esdeveniment. L’Organització no pot garantir que els participants de l’esdeveniment, voluntaris, socis o altres assistents no s’infectin amb COVID-19, les seves variants o cap altra malaltia infecciosa. La vostra participació a l’esdeveniment és voluntària i accepteu conscientment tots els riscos, inclosos els riscos per a la salut, relacionats amb malalties i malalties infeccioses, com ara COVID-19, fins i tot si es deriven de la negligència o culpa d’una altra part.

2. Responsabilitat: la Organització no serà responsable de cap pèrdua o dany en la propietat del participant, així com lesions o la mort del participant (o dels seus empleats, representants i contractistes) ni tampoc tindrà responsabilitat alguna sobre les vendes del participant. El participant assumeix expressament tots els riscos de pèrdua, dany, responsabilitat administrativa o penal, lesions o destrucció derivats de qualsevol causa que sigui, inclosos, però sense limitar-se a actes o omissions del participant, i per tant, allibera i renuncia a qualsevol reclamació contra la Organització (i els seus empleats, representants i contractistes) relacionats amb aquestes pèrdues, danys, responsabilitat, lesions i / o destrucció.

3. Assegurança, Seguretat Social i Models Empresarials: El participant representa que té, o tindrà en el moment de l’esdeveniment, una assegurança adequada per cobrir la responsabilitat pel tipus d’activitats que el participant realitzarà a l’esdeveniment. L’Organització no es fa responsable de qualsevol reclamació interposada per agent privat o públic relacionada amb la falta d’aquesta documentació. Els propis participants seran totalment responsables de qualsevol de les seves accions o omissions, i indemnizaran i defenseran, així com mantindran a l’Organització (i els seus empleats, representants, contractistes, venedors, afiliats i representants) com a agent inofensiu davant de cap reclamació relacionada amb les accions i/o omissions del participant. De la mateixa manera, l’Organització queda exonerada de qualsevol tipus de reclamació que pugui ser interposada, per part del Departament de Treball, a nivell municipal, autonòmic o estatal, davant de l’expositor degut a la falta de les pertinents altes empresarials (MODEL036 i d’altres registres que puguin aplicar). L’Organització no es fa responsable de qualsevol falta en el registre de pagaments de la respectiva cuota d’autònoms o d’altres impostos que puguin aplicar-se al participant en funció del seu estat empresarial i de les obligacions que d’ell se’n derivin.

4. Cancel·lacions: DFactory, la Fàbrica dels Regals, es desenvoluparà independentment del temps i la climatologia. Aquesta clàusula fa referència tant a espais interiors com exteriors. Cal recordar que, mentre l’espai interior és un entorn completament cobert, els espais exteriors, malgrat disposar de carpes, no resisteixen a la pluja. 

Si hi ha una cancel·lació:

(a) Cancel·lació per part de l’Organització: si és necessària una cancel·lació de l’esdeveniment per part de l’Organització a causa de circumstàncies imprevistes, climatologia adversa, actes d’un tercer o altres circumstàncies que, a criteri de l’Organització, puguin comprometre la seguretat física dels participants en l’esdeveniment, llavors l’esdeveniment no es podrà tornar a programar i no hi haurà cap reemborsament econòmic al participant.

(a)* Clàusula COVID19: si, a causa de regulacions addicionals a les publicades a data actual (23/09/2021) amb font i orígen en qualsevol de les Administracions Públiques (Estat, Generalitat o Ajuntament) s’hagués de suspendre el mercat (entenen per suspensió el tancament complet del recinte i no l’aplicació de mesures més restrictives), llavors, en funció de la data en que aquesta normativa entrés en vigor, es retornaria la següent quantitat dels imports pagats en concepte de reserva:

· Un mes abans de la celebració de l’esdeveniment (divendres 19 de novembre de 2020): es retornarà la totalitat dels imports pagats menys les despeses de gestió de la plataforma de cobraments STRIPE.

· Passada aquesta data (del 21 de novembre de 2020 en endavant): es retornarà el 75% dels imports pagats menys les despeses de gestió de la plataforma de cobraments STRIPE.

(b) Cancel·lació per part del participant:
(i) Si el participant cancel·la la seva participació com a mínim trenta (30) dies abans de l’esdeveniment, l’Organització oferirà el retorn dels imports pagats menys les despeses de gestió de la plataforma de cobraments STRIPE.
(ii) Si el participant cancel·la la seva participació en l’esdeveniment en un termini de vint-i-nou (29) dies o menys abans de la celebració de l’esdeveniment, l’Organització no oferirà el retorn dels imports pagats.

5. Cap assignació o delegació: el participant no pot cedir aquest acord ni l’espai del participant en un esdeveniment a cap tercer ni delegar cap de les obligacions del participant sense el consentiment per escrit de l’Organització. Només els participants acceptats poden vendre o distribuir els seus articles i / o realitzar activitats a l’esdeveniment. La llista de proveïdors, el mapa i les assignacions d’estand estan subjectes a canvis sense previ avís. L”Organització no garanteix cap nivell d’assistència a l’esdeveniment i no hi haurà reemborsaments, en cap cas, un cop finalitzat l’esdeveniment.

6. Canvi de termes: l’Organització pot modificar els termes d’aquest Acord i se us enviarà per escrit l’avís d’aquest (s) canvi (s). Accepteu acceptar avisos per correu electrònic enviats a l’adreça de correu electrònic del signant que s’indica a continuació. L’Organització es reserva el dret de rebutjar, prohibir o expulsar qualsevol participant o exposició, o impedir qualsevol activitat, exhibició, producte o conducta que (segons el criteri exclusiu de l’Organització) no coincideixi amb el caràcter de l’esdeveniment o posi en perill el lloc, qualsevol assistent, altres participants o qualsevol altre tercer.

7. Contractistes independents: la relació del participant amb l’Organització és la d’un contractista independent, i res del contingut d’aquest acord no s’entendrà com la creació d’una associació, empresa conjunta, relació laboral, agència o altra relació entre les parts, o per fer l’Organització responsable dels deutes o obligacions del Participant.

8. Selecció dels participants: DFactory selecciona curosament a tots els expositors participants. La selecció es fa atenent a criteris tècnics i de qualitat, sent les característiques “article fet a ma” i el disseny del producte les principals. No obstant, també s’apliquen criteris estètics en sintonia amb la identitat del mercat. La Organització es reserva el dret a la NO ACCEPTACIÓ per no complir els requisits citats. La decisió final correspon a l’Organització i ningú més. L’assignació dels llocs assignats a cada dissenyador serà decisió de la Organització i ningú més.

9. Normes de participació: l’expositor es compromet a atendre durant tota la durada del contracte el seu espai, no podent abandonar el mateix durant l’horari d’obertura del mateix. Si hi ha forces de causa major que ho justifiquin, caldrà avisar a la Organització. Cada expositor es compromet a gestionar els residus específics que generi la seva activitat, com ara papers, embolcalls o similars. La Organització es compromet a disposar de recipients per a reciclar els residus generats. Cada participant es compromet a respectar tant les presents condicions com la normativa municipal (horaris d’entrada i de sortida de vehicles), autonòmica o estatal de qualsevol índole en relació a la preparació i participació em qualsevol de les edicions de la Llotja del Disseny, exonerant a la Organització de qualsevol responsabilitat derivada de la seva negligència o actuació culposa. En cap cas l’expositor podrà sobrepassar els límits de l’espai assignat i marcat al terra amb guix. L’Organització es reserva el dret a sol·licitar a l’expositor que recol·loqui mobiliari que pot interrompre el pas del públic visitant. El contracant haurà de destinar l’espai contractat única i exclusivament als usos estipulats a continuació: venta de productes al detall. En cap cas es podrà donar un altre us al pactat sense autorització escrita per part de l’Organització. En cap moment l’estand es podrà vendre ni rellogar a tercers.

 

10. Assignació dels espais expositius: L’assignació d’espais es farà única i exclusivament per ordre d’inscripció i a través del desplegable que apareix en el moment de fer la reserva de l’espai expositiu. La Organització es reserva el dret a fer modificacions d’espais ja assignats sempre i quan sigui en benefici dels expositors i del mercat. Per exemple, si considera que hi ha marques amb propostes molt similars i molt properes entre elles, l’organització valorarà assignar-lis un nou espai proper però amb separació física. Aquests canvis sempre seran comunicats prèviament a l’expositor. La Organització no farà canvis d’espais ja ubicats a les cantonades, sent canviats els que es trobin en espais interiors.  

 

11. Materials gràfics: l’Organització serà propietaria de tot el material audiovisual, fotos i vídeos, que el seu personal i agents contractats elaborin durant cada una de les edicions. L’Organització podrà emprar aquestes imatges com consideri pertinent, ja sigui a les seves xarxes socials o materials promocionals i elements de marketing i publicitat, sense que l’expositor pugui establir cap tipus de reclamació al respecte. 

 

12. Jurisdicció: per a la resolució de quantes qüestions poguessin derivar-se dels contractes, les dues parts, amb renuncia al seu aforament pertinent, en cas de ser diferent, es sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Scroll to Top
Obrir xat
1
Podem ajudar-te?
¡Hola! 👋 ¿Podem ajudar-te en alguna cosa? El nostre equip te la resoldrà aquí mateix.